Wypożyczalnia, Sprzedaż, Serwis, Usługi
Maszyny budowlane, Elektronarzędzia

Ogólne warunki wynajmu

 1. Czas trwania Umowy Najmu liczy się od dnia odbioru Sprzętu Budowlanego przez Najemcę do dnia jego zwrotu włącznie.

 2. Sprzęt Budowlany pozostaje przez cały czas trwania Umowy Najmu własnością Wynajmującego.

 3. Najemca nie jest uprawniony do ustanawiania na Sprzęcie Budowlanym jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, w tym do jego podnajmu. Sprzęt Budowlany nie może stanowić zabezpieczenia spłat jakichkolwiek zobowiązań Najemcy wobec osób trzecich.

 4. Najemca nie ma prawa jakiegokolwiek oznakowania Sprzętu Budowlanego, w szczególności materiałami reklamowymi bez pisemnej zgody Wynajmującego.

 5. Wydanie oraz zwrot Sprzętu Budowlanego następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Najemcy i Wynajmującego.

 6. Czynsz najmu jest opłatą , pobieraną za każdy egzemplarz Sprzętu Budowlanego. Kwota najmu ustalana jest w oparciu o aktualny Katalog / Cennik Wynajmu obowiązujący u Wynajmującego lub umowę indywidualną.

 7. Na poczet należnego czynszu lub ewentualnych szkód w przedmiocie najmu Wynajmujący przy podpisaniu niniejszej umowy pobiera od Najemcy kaucję, zgodnie z aktualnym Cennikiem Wynajmu.

 8. Warunkiem wypożyczenia narzędzi jest uiszczenie opłaty przed rozpoczęciem okresu wypożyczenia.

 9. Naprawy przeprowadza lub zleca wyłącznie Wynajmujący. Najemca w żadnym razie nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych napraw, wprowadzania zmian, uzupełnień Sprzętu Budowlanego o dodatkowe elementy, ani do zlecania ich wykonania osobom trzecim.

 10. Najemca ma obowiązek poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na prawidłową eksploatację Sprzętu Budowlanego, w szczególności o jego niewłaściwej, innej niż dotychczasowej pracy, wszelkich wypadkach, braku płynów eksploatacyjnych, braku oleju itp.

 11. Najemca zobowiązany jest do dokonania odbioru technicznego oraz zapewnienia obsługi Sprzętu Budowlanego przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane przez prawo, uprawnienia i kwalifikacje.

 12. Najemca zobowiązany jest do uczestnictwa osobistego lub przez umocowane osoby zarówno przy przekazywaniu Sprzętu Budowlanego, jak i przy jego zdawaniu na rzecz Wynajmującego.

 13. Najemca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi oraz używania Sprzętu Budowlanego z należyta starannością, zgodnie z zasadami BHP oraz zaleceniami producenta, w miejscu ustalonym w Umowie Najmu.

 14. Wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy Najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu Budowlanego Wynajmującemu. Za zwrot Sprzętu Budowlanego uważać się będzie jedynie oddanie Wynajmującemu Sprzętu Budowlanego w takim stanie, w jakim został on wynajęty.

 15. Sprzęt budowlany nie jest ubezpieczony od uszkodzeń lub kradzieży u Najemcy.

 16. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.

 17. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za Sprzęt Budowlany od chwili jego załadunku u Wynajmującego do momentu zwrotu w miejsce wskazane przez Wynajmującego w stanie niepogorszonym, a ryzyko utraty lub uszkodzenia Sprzętu Budowlanego niezależnie od jego przyczyny przechodzi na Najemcę z chwilą protokolarnego odbioru przez niego Sprzętu Budowlanego.

 18. Odpowiedzialność za szkody wobec pracowników Najemcy lub osób związanych z nim innymi stosunkami prawnymi, a także wobec osób trzecich powstałe podczas używania Sprzętu Budowlanego, ponosi Najemca.

 19. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi Sprzętu Budowlanego oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę.

 20. Najemca zobowiązuje się do korzystania z wypożyczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 21. Za osoby niepełnoletnie, korzystające ze sprzętu odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DEMTECH Anna Demska

ul. Chrobrego 121-125
87-100 Toruń

NIP 893 133 91 18

e-mail: biuro@demtech.pl 

e-mail: serwis@demtech.pl

tel: 56 621 10 31, tel. kom. 500 613 309,

tel. kom. 690 166 068, 

pn-pt. 7.00-16.00